توسط شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی منتشر شد:

آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد شرکت‌های تابعه شستا

شرکت‌هاى تابعه شرکت سرمایه گذارى تامین اجتماعى (شستا) در نظر دارند، تعدادى از املاک مازاد خود را از طریق مزایده عمومى با وضعیت موجود و مشخص شده به فروش برسانند.

ادامه مطلب
آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد شرکت‌های تابعه شستا