گستره جغرافیایی

نقاط آبی شرکت‌های تابعه مستقیم
نقاط طوسی شرکت‌های تابعه غیرمستقیم

null

شرکت‌ها بر اساس دسته‌بندی

همچنین شرکت‌های تابعه سیمان تامین در دو بخش بورسی و غیر بورسی تقسیم‌بندی می‌شوند.

بخشی از این شرکت‌ها به صورت مستقیم زیر مجموعه سیمان تامین هستند و برخی به صورت غیر مستقیم.

در ادامه لیستی از این شرکت‌ها آورده شده است و اطلاعات دقیق آنها را در صفحه‌ مربوط به آن می‌توانید بینید:

‌شرکت‌های تابعه مستقیم (وابسته)

‌شرکت‌های تابعه غیرمستقیم

غیربورسی

نام شرکتمحصول
سیمان آبیک سیمان
سیمان ساوه سیمان
گچ فارس گچ
تهران بتنبتن
ماشین سازی فولاد و چدن
ساخت و نصب صنعتی البرز
صنایع بسته بندی فارس و خوزستان
خدمات مهندسی فارس و خوزستان
نو آوران صنعت سبز پارس
تحقیق و توسعه سیمان
ارجان صنعت فارس
 ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت های مدیریتی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
ردیفنام شرکتنامنام خانوادگیسمتموظف/غیرموظفسال تولدرشتهمقطع
1سیمان فارس و خوزستانحمیدرضاهوشیاریمدیرعاملموظف1354مدیریت شهریکارشناسی ارشد
مجتبیحقیقت جورییس هیات مدیرهغیرموظف1330مدیریت اجرائیکارشناسی ارشد
حمیدفرمانیعضو هیات مدیرهموظف1353مهندسی صنایعکارشناسی ارشد
مجیدوفاپورعضو هیات مدیرهغیرموظف1350حسابداریکارشناسی ارشد
2سیمان آبیکعلی اصغرگرشاسبی مدیرعاملموظف1349مهندسی برقکارشناسی
محمدحیدریعضو هیات مدیرهموظف1364علوم سیاسیکارشناسی
عزت الهزنگنهعضو هیات مدیرهغیر موظف1350حسابداریکارشناسی ارشد
محمودموذنچیعضو هیات مدیرهغیر موظف1331مدیریت مالیکارشناسی
3صنایع سیمان غربسعیدافروزیعضو هیات مدیرهموظف1368مهندسی عمرانکارشناسی
منوچهر  قائمیرییس هیات مدیرهغیر موظف1348مهندسی صنایعکارشناسی ارشد
سیدمحمدمیرشفیعیمدیرعاملموظف1341مکانیک جامداتکارشناسی
4سهامی عام سیمان بهبهانجعفرمطیعیمدیرعاملموظف1336مهندسی مکانیککارشناسی
غلامرضاشجاعیعضو هیات مدیرهغیر موظف1349مهندسی شیمیکارشناسی ارشد
سعیدجلالینایب رییس هیات مدیرهغیر موظف1355حسابداریکارشناسی
محمد رضاعبدلیرییس هیات مدیرهغیر موظف1355حسابداریدکترا
5سیمان خوزستانخسروجامعیمدیرعاملموظف1344مدیریت اجراییکارشناسی ارشد
بیژن  جواهریرییس هیات مدیرهغیر موظف1341حسابداریکارشناسی
سیروسیوسفی شیویارینایب رییس هیات مدیرهغیر موظف1339مهندسی برقکارشناسی
محمدحاج نائبمدیرعاملموظف1349برق قدرتکارشناسی
6سیمان خزرسعیدحیدریرییس هیات مدیرهغیر موظف1339حسابداریکارشناسی
سیدهوشنگخلفوندی مدیرعاملموظف1345مدیریت دولتیکارشناسی
علی اکبرقرائتعضو هیات مدیرهغیر موظف1347مهندسی مکانیککارشناسی
محمودایزد دوست کردمحلهعضو هیات مدیرهموظف1331جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد
7سیمان بجنوردسیدحسنمعصومیمدیرعلملموظف1347حسابداریکارشناسی
احمدیار محمدیعضو هیات مدیرهغیر موظف1357حقوق عمومیکارشناسی ارشد
محمدعمید متشرععضو هیات مدیرهغیر موظف1335زمین شناسیکارشناسی
8سیمان فارسعلیرضا بستانیانمدیرعاملموظف1344مهندسی مکانیکلیسانس
سید جلیل  حدیقهرییس هیات مدیرهغیر موظف1332مهندسی شیمیلیسانس
احمدمقصودیعضو هیات مدیرهغیر موظف1348حسابداریلیسانس
پیمانآقاجریعضو هیات مدیرهغیر موظف1349مهندسی شیمیلیسانس
بهزادمرادینایب رییس هیات مدیرهغیر موظف1339مهندسی مکانیکلیسانس
9سیمان فارس نومحمد غفرانخلقیعضو هیات مدیرهغیر موظف1345مهنسی مکانیک ساخت و تولیدلیسانس
بهنامخوشکلامعضو هیات مدیرهغیر موظف1341اقتصادلیسانس
احمدشریفی خیرآبادیمدیرعاملموظف1349مهندسی شیمی پالایشلیسانس
آرش حبیبی آزادرییس هیات مدیرهغیر موظف1350مدیریت کسب کاردکترا
سید حسن  آصفینایب رییس هیات مدیرهغیر موظف1341علوم اجتماعیلیسانس
10سیمان دورودنیماخواجه مهمدی  مدیرعاملموظف1350شیمیکارشناسی
مجیدآزرده دستعضو هیات مدیرهغیر موظف1346حسابداریکارشناسی
محمدوثوق روحانیعضو هیات مدیرهغیر موظف1354مهندسی مکانیککارشناسی
حامدعطاریعضو هیات مدیرهغیر موظف1358حسابداریکارشناسی
حسیننجاتی فهیمعضو هیات مدیره موظف1338شیمی معدنکارشناسی ارشد
11سیمان ساوهنادرغفاریرییس هیات مدیرهغیر موظف1334مهندسی برقکارشناسی
کمالصدیقیمدیرعاملموظف1344مدیر بازرگانیکارشناسی ارشد
جلالدهنوینایب رئیس هیات مدیرهغیرموظف1363علوم اداری و اقتصادیدکترا
12سیمان سفید نی ریزداوداکبری شهرستانیمدیرعاملموظف/مدیرعامل1349مهندسی مکانیکلیسانس
ابوالحسن نریمانیعضو هیات مدیرهغیر موظف1357مهندسی صنایعلیسانس
مهدیطالبینایب رییس هیات مدیرهغیر موظف1356حسابداریلیسانس
13سیمان خاشداوودبختیاریمدیرعامل و نایب رییس هیات مدیرهموظف1343مدیریت اجراییکارشناسی ارشد
اسحقجمال امیدیعضو هیات مدیرهموظف1356حسابداریکارشناسی ارشد
رضاوجدانی تازه‌کندرئیس هیات مدیرهغیر موظف1343مدیریت اجرائیکارشناسی ارشد
14سیمان صوفیانکوروشجامعیعضو هیات مدیرهغیرموظف1349مکانیککارشناسی
فرامرزرمضانیرییس هیات  مدیرهغیرموظف1327مهندسی شیمیکارشناسی
آرشبیک پورنایب رییس هیات مدیرهموظف1369مهندسی عمرانکارشناسی ارشد
ولی الهاخلاقی فردمدیرعاملموظف1337مدیریت بازرگانیدکترا
15سیمان ارومیهعبدالمجیدنیکنام جهرمیمدیرعاملموظف1342الکترونیکلیسانس
زین العابدینتمایلعضو هیات  مدیرهموظف1339مدیریت دولتیلیسانس
ژیلاسماواتیعضو هیات مدیرهغیر موظف1351حسابداریکارشناسی ارشد
مهدیکریمیرئیس هیات مدیرهغیر موظف1327مکانیککارشناسی
16سیمان شاهرودمحمدرضابازویعضو هیات مدیرهموظف1346حسابداریکارشناسی
محمدجعفرباجلاننایب رییس هیات مدیرهغیرموظف1346حسابداریکارشناسی
علی اکبرشهریرییس هیات  مدیرهغیرموظف1317سیمانکارشناس
مجیدباقری فردعضو هیات مدیرهموظف1334علوم اداری و اقتصادیکارشناسی
17سیمان قائنعلیرضااکبری مطلقعضو هیات مدیرهموظف-1346شیمیکارشناسی
سیدسجادابراهیمی رادرئیس هیات مدیرهغیرموظف1361حسابداریدکترا
جعفرگرجیعضو هیات مدیرهموظف1358مهندسی صنایعکارشناسی ارشد
18سیمان زنجانزهرادرویش کلیساعضو هیات مدیرهغیر موظف1354حسابداریلیسانس
مسعودعباسی نژادعضو هیات مدیرهموظف1344مکانیککارشناسی ارشد
عبدالهگنج خانلونایب رییس هیات مدیرهموظف1345علوم سیاسیکارشناسی
19فولاد و چدن و ماشین سازی دورودبهرامشفائیانمدیرعاملموظف1344مهندسی مکانیککارشناسی
محمد  حنیفنایب رییس هیات مدیرهغیر موظف1353مهندسی برقکارشناسی
جالینوسبهرامیعضو هیات مدیرهموظف1350دیپلمعلوم تجربی
ابراهیمشیرزادرییس هیات مدیرهغیر موظف1345مدیریت بازرگانیکارشناسی ارشد
20تحقیق وتوسعه صنعت سیمانعلی تدینمدیرعامل موظف1341مهندسی معدنکارشناسی
سعیدمحمودیعضو هیات مدیرهغیر موظف1352معدنکارشناسی
رحیمصادقیعضو هیات مدیرهغیر موظف1355حسابداریکارشناسی
زهرازارععضو هیات مدیرهغیر موظف1367شیمیکارشناسی ارشد
21بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان حسین عرب علی دوستینایب رییس هیات مدیرهغیر موظف1339حسابداریکارشناسی
محمدرضاسپه پورمدیرعاملموظف1348مدیریتکارشناسی ارشد
علیرضاامین افشارعضو هیات مدیرهغیر موظف1357مهندسی مکانیککارشناسی
22نوآوران صنعت سبز پارسساسان  رحیمیانعضو هیات مدیرهغیر موظف1346مهندسی شیمیکارشناسی ارشد
شهرامخنده رویانرییس هیات مدیرهغیر موظف1353حسابداریکارشناسی
سید محمد علیمحمدی زادهمدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره موظف1346مهندسی مکانیککارشناسی
23توسعه صادرات صنعت سیمانمحمدرضاذاکری زادهمدیرعاملموظف1349مدیریت اجراییکارشناسی ارشد
حمیدرضاحافظ قرآنعضو هیات مدیرهغیرموظف1354مدیریت اجراییکارشناسی ارشد
24سولیرانهدایتمصطفاییعضو هیات مدیرهموظف1343مدیریت سیستمکارشناسی ارشد
25سابیرسیدامیدمیرغضنفرینایب رییس هیات مدیرهموظف1355حقوقکارشناسی
سیدعلیرضاسجادیمدیرعاملموظف1344مهندسی زمین شناسیکارشناسی ارشد
26کشتی سازی اروندانسعیدصدرزادهعضوهیات مدیره و مدیرعاملموظف1350مدیریت استراتژیککارشناسی ارشد
مهدیسیفرییس هیات مدیرهغیرموظف1337کشتی سازیدکترا
محسنبحیرائیعضو هیات مدیرهغیرموظف1347مکانیککارشناسی
محمد زمانزمانیعضو هیات مدیره غیرموظف1326ریاضیدیپلم
عبدالهغلام ابوالفضلعضو هیات مدیرهغیرموظف1364کشتی سازیکارشناسی
27بین المللی بازرسی کالای تجاریحمیدمحمودیسرپرستموظف1352مهندسی صنایعکارشناسی ارشد
رضابهروزی نیاعضو هیات مدیرهموظف1358حسابداریکارشناسی
مرتضیبیک لریانعضو هیات مدیرهموظف1362مهندسی عمراندکترا
28ایران سازهجوادمرادیرییس هیات مدیرهموظف1362مهندسی عمراندکترا
حامدمحتشمی پورعضو هیات مدیرهموظف1356مهندسی عمرانکارشناسی
قاسمقانعیعضو هیات مدیرهغیرموظف1330مهندسی عمرانکارشناسی ارشد
احمدقاسمیمدیرعامل و نایب رییس هیات مدیرهموظف1343مدیریت دولتیکارشناسی ارشد
29دورالمحمدتقیتوکلیرئیس هیات مدیرهغیرموظف1340حسابداریکارشناسی
شورششافعیمدیرعاملموظف1355حسابداریکارشناسی ارشد
پرویزخاوریعضو هیات مدیره غیرموظف1342حسابداریکارشناسی ارشد
30حمل و نقل و خدمات دریایی آبادانفرهادآوک زادهرییس هیات مدیرهموظف1352حسابداریکارشناسی
اصغرسلطانیمدیرعامل و نایب رییس هیات مدیرهموظف1336حقوقکارشناسی
جعفررشیدیعضو هیات مدیرهموظف1338مدیریت دولتیکارشناسی
ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت های غیر مدیریتی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
ردیفنام شرکتنامنام خانوادگیسمتموظف/غیرموظفسال تولدرشتهمقطع
1سیمان مازندرانمهدیکریمی شهربابکعضو هیات مدیرهغیرموظف1351حسابداریکارشناسی ارشد
2سیمان سپاهانمهدی اکبری یگانهعضو هیات مدیرهغیر موظف1327مدیریت دولتیکارشناسی ارشد
3سیمان فیروزکوهعلینیکوکلام معنوینایب رییس هیات مدیرهغیرموظف1334حقوقکارشناسی
علیرجبیعضو هیات مدیرهغیرموظف1342مدیریت بازرگانیکارشناسی
4گروه صنعتی لوله الیاف بهرادمسعودزهره بندیانعضو هیات مدیرهغیر موظف1351حسابداریکارشناسی
محمد باقرمعماریانعضو هیات مدیرهغیر موظف1349برقکارشناسی ارشد
5ایران پرسیتمحمدتیموریعضو هیات مدیرهغیرموظف1354حسابداریکارشناسی