در بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد:

سودخالص سیمان صوفیان ۱۰۶۹ درصد رشد کرد

شرکت سیمان صوفیان از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 1069 درصد رشد داشت و توانست در سال 99 رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، ولی اله اخلاقی فرد، مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان با تقدیر از برنامه ریزی […]

ادامه مطلب
سودخالص سیمان صوفیان ۱۰۶۹ درصد رشد کرد

در بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد

رشد 1005 درصدی سود خالص در سیمان شاهرود

در شرایطی که سال های اخیر را سخت ترین سال های اقتصادی می دانند و بنگاههای اقتصادی علاوه بر تحریم و مشکلات آن درگیر با مشکلات ناشی از ویروس کرونا و بسته بودن مرزهای صادراتی بوده اند ، سیمان شاهرود از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص موفق رشد 1005 درصدی شد […]

ادامه مطلب
رشد 1005 درصدی سود خالص در سیمان شاهرود

در بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد

رشد 381 درصدی سود خالص در سیمان ساوه

شرکت سیمان ساوه از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 381 درصد رشد داشت و توانست در سال 99 رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، کمال صدیقی، مدیرعامل شرکت سیمان ساوه با اشاره به این که افزایش سوددهی […]

ادامه مطلب
رشد 381 درصدی سود خالص در سیمان ساوه

در بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد؛

رشد بیش از ۱۵۰۰ درصدی سودخالص در سیمان زنجان

شرکت سیمان زنجان از جمله شرکت های تابعه شستا علاوه بر خروج از زیان دهی موفق به رشد 1527 درصدی در شاخص سود خالص شد و توانست در سال 99 رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مجدالدین خادمی، مدیرعامل شرکت سیمان زنجان با اشاره نقش […]

ادامه مطلب
رشد بیش از ۱۵۰۰ درصدی سودخالص در سیمان زنجان

در بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد

رشد 297 درصدی شاخص سود خالص در سیمان دورود

در شرایطی که سال های اخیر همراه با تحریم ها و شیوع ویروس کویید 19 بود، سیمان دورود از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص موفق به رشد 297 درصدی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، منصور نجفی، مدیرعامل شرکت سیمان دورود با اشاره به اهمیت نقش شرکت […]

ادامه مطلب
رشد 297 درصدی شاخص سود خالص در سیمان دورود

در بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد

رشد ۴٣٠ درصدی سود خالص در سیمان خوزستان

در شرایطی که سال های اخیر را سخت ترین سال های اقتصادی می دانند، سیمان خوزستان از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص موفق رشد ۴٣٠ درصدی شد و توانست در سال ٩٩ رکورد تولید از بدو تأسیس را بشکند. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، محمد حاج نایب، […]

ادامه مطلب
رشد ۴٣٠ درصدی سود خالص در سیمان خوزستان

در بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد :

رشد 280 درصدی سود خالص در سیمان خزر

شرکت سیمان خزر از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 280 درصد رشد داشت و توانست در سال 99 رکورد تولید پایدار و مستمر را از بدو تاسیس  بشکند. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، اسحق جمال اميدي مدیرعامل سیمان خزر با تاکید بر حمایت […]

ادامه مطلب
رشد 280 درصدی سود خالص در سیمان خزر

در بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد

رشد 290 درصدی سود خالص در سیمان خاش

شرکت سیمان خاش از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 290 درصد رشد داشت و توانست در سال 99 رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، فرهاد نیکخواه، مدیرعامل سیمان خاش با تاکید بر حمایت های شستا و سیتا […]

ادامه مطلب
رشد 290 درصدی سود خالص در سیمان خاش

در بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد

رشد 254 درصدی سود خالص در سیمان بهبهان

شرکت سیمان بهبهان از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 254 درصد رشد داشت و توانست در سال 99 رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، جعفی مطیعی، مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان با تاکید بر حمایت های شستا و […]

ادامه مطلب
رشد 254 درصدی سود خالص در سیمان بهبهان

در بررسی دستاوردهای شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد.

رشد 470 درصدی سود خالص در سیمان بجنورد

شرکت سیمان بجنورد از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 470 درصد رشد داشت و توانست در سال 99 رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، سیدحسن معصومی، مدیرعامل شرکت سیمان بجنورد با اشاره به این که افزایش سوددهی […]

ادامه مطلب
رشد 470 درصدی سود خالص در سیمان بجنورد