در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۱۵۹درصدی سود خالص سیمان ساوه در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان ساوه، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۰مرداد ۹۹ از ساعت ۹:۱۵ تا ۱۱:۳۰ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان ساوه موفق به افزایش ۱۵۹درصدی در شاخص سود خالص شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.

ادامه مطلب
افزایش ۱۵۹درصدی سود خالص سیمان ساوه در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۱۴۴ درصدی سود خالص خاش در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان خاش، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۹ از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان خاش موفق به افزایش ۱۴۴ درصدی در شاخص سود خالص شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول […]

ادامه مطلب
افزایش ۱۴۴ درصدی سود خالص خاش در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۳۳ درصدی سود عملیاتی سیمان خزر در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان خزر، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۹ از ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۴:۲۰ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان خزر موفق به افزایش ۳۳ درصدی در شاخص سود عملیاتی شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح […]

ادامه مطلب
افزایش ۳۳ درصدی سود عملیاتی سیمان خزر در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

افزایش ۳۰۵ درصدی سود عملیاتی سیمان بهبهان در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان بهبهان، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۹ از ساعت ۹:۱۵ تا ۱۱:۰۰ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان بهبهان موفق به افزایش ۳۰۵ درصدی در شاخص سود عملیاتی شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح […]

ادامه مطلب
افزایش ۳۰۵ درصدی سود عملیاتی سیمان بهبهان در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

رشد 34 درصدی سود عملیاتی سیمان بجنورد در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان بجنورد، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 15 مرداد ۹۹ از ساعت 9:30 تا 11:برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان بجنورد موفق به رشد 34 درصدی در شاخص سود عملیاتی شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول […]

ادامه مطلب
رشد 34 درصدی سود عملیاتی سیمان بجنورد در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

رشد 146 درصدی سود خالص سیمان قائن در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان قائن، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 14 مرداد ۹۹ از ساعت 19:00 تا 21:00 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان قائن موفق به رشد 146 درصدی در شاخص سود خالص شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح […]

ادامه مطلب
رشد 146 درصدی سود خالص سیمان قائن در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

رشد 516 درصدی سود عملیاتی گچ ماشینی فارس در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت گچ ماشینی فارس، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 14 مرداد ۹۹ از ساعت 18:00 تا 19:00 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت گچ ماشینی فارس موفق به رشد 516 درصدی در شاخص سود عملیاتی شد. جزییات عملکرد این شرکت […]

ادامه مطلب
رشد 516 درصدی سود عملیاتی گچ ماشینی فارس در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

رشد 67 درصدی سود خالص سیمان فارس در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان فارس، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 14 مرداد ۹۹ از ساعت 15:15 تا 1730 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان فارس موفق به رشد 67 درصدی در شاخص سود خالص شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح […]

ادامه مطلب
رشد 67 درصدی سود خالص سیمان فارس در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

رشد 2 درصدی فروش سیمان نی‌ریز در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان نی‌ریز، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 14 مرداد ۹۹ از ساعت9:00 تا ساعت 11:00 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان نی‌ریز موفق به رشد 2 درصدی در شاخص فروش شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول […]

ادامه مطلب
رشد 2 درصدی فروش سیمان نی‌ریز در سه ماه نخست ۹۹

در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین مشخص شد

رشد 630 درصدی سودخالص سیمان صوفیان در سه ماه نخست ۹۹

جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان صوفیان، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۹ از ساعت 14:45تا ساعت 17:45برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان صوفیان موفق به رشد 630درصدی در شاخص سودخالص شد. جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.

ادامه مطلب
رشد 630 درصدی سودخالص سیمان صوفیان در سه ماه نخست ۹۹