آگهی مزایده عمومی سیمان تامین

مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودروی سواری

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت 151394و شناسه ملی 10101942066 در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 99/03/20 در ساعات اداری می توانند به محل شرکت مراجعه و ضمن بازدید از خودرو، […]

ادامه مطلب
مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودروی سواری

توسط شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی منتشر شد:

آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد شرکت‌های تابعه شستا

شرکت‌هاى تابعه شرکت سرمایه گذارى تامین اجتماعى (شستا) در نظر دارند، تعدادى از املاک مازاد خود را از طریق مزایده عمومى با وضعیت موجود و مشخص شده به فروش برسانند.

ادامه مطلب
آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد شرکت‌های تابعه شستا