هیئت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین

علی ممیزان

رئیس هیئت مدیره

سید محمدرضا احمدی

نایب رییس هیئت مدیره

رضا جمارانیان

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

مهدی اسماعیلی

عضو هیئت مدیره

علی اکبر محسن‌زاده گنجی

عضو هیئت مدیره

مدیران

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین

مجید وفاپور

معاون امور شرکت‌ها و مجامع

عزت الله زنگنه

معاونت مالی و پشتیبانی

سیدمحمدرضا احمدی

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی

حمیدرضا طهماسبی‌پور

مدیر روابط عمومی