هیئت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین

مدیران

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین

مجید وفاپور

معاون امور شرکت‌ها و مجامع

عزت الله زنگنه

معاونت مالی و پشتیبانی

سیدمحمدرضا احمدی

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی

حمیدرضا طهماسبی‌پور

مدیر روابط عمومی