طی حکمی از طرف رضا جمارانیان

محمود قطمیر سرپرست دومین شرکت ساختمانی سیتا شد

1399/06/29

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان

مجید وفاپور معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی سیتا شد

1399/06/11

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان

اصغر مخلوقی معاون فنی و امور پروژه‌های سیتا شد

1399/06/11

طی حکمی از طرف رضا جمارانیان

محمد رضا علوب معاون امور شرکت‌ها و مجامع سیتا شد

1399/06/11

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا؛

برگزاری مراسم عزاداری در سیمان فارس و خوزستان

1399/06/07
95

خط تولید سیمان در ایران

75

شرکت سیمان در ایران

25

خط تولید سیمان در هلدینگ

17

شرکت سیمانی در هلدینگ

شرکت‌های تابعه

26

میلیون تن،
ظرفیت تولید سیمان درهلدینگ

25

میلیون تن،
ظرفیت تولید کلینکر در هلدینگ

30

درصد،
از ظرفیت تولید سیمان کشور

2.7

میلیون تن،
صادرات سیمان و کلینکر

محل دقیق شرکت‌های تابعه

بر روی نقشه ایران

null