هیئت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین

سیدحامد عسگری

نایب رییس هیئت مدیره و سرپرست
دکتری مهندسی عمران

مهدی صیدی

رییس هیات مدیره
كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

علیرضا رضوانی

عضو هیات مدیره
كارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدیران

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین

سید سجاد ابراهیمی

معاون امور مالی و پشتیبانی

عزت الله زنگنه

معاون امور شرکت‌ها و مجامع

ژیلا سماواتی

معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

امیر حسن مهرزاد

مدیر روابط عمومی و ارتباطات