نوع شرکت: غیربورسی، سهامی عام
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
شماره ثبت: ۷۲۶۴۱
سال تاسیس: ۱۳۶۷
سال بهره‌برداری: ۱۳۷۵-۱۳۸۶
سرمایه ثبت‌شده: ۶۵۰ میلیارد ریال
نحوه ورود به گروه: واگذاری در چارچوب رد دیون دولت
تلفن: ۸۸۷۱۸۲۲۵-۸۸۷۱۲۴۶۳-۸۸۷۱۹۷۲۶
وبسایت: www.savehcement.com