در احکام جداگانه و از سوی مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان منصوب شدند

انتصاب ۲ عضو هیئت مدیره در سیمان خوزستان و خزر

در احکام جداگانه و از سوی مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان ۲ عضو هیئت مدیره در سیمان خوزستان و  سیمان خزر منصوب شدند.

ادامه مطلب
انتصاب ۲ عضو هیئت مدیره در سیمان خوزستان و خزر
  • 1
  • 2