به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان ارومیه از شرکت‌های تحت پوشش هلدینگ سیمان تامین شستا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۶۵۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۴درصد  فروش و ازطرفی کاهش ۹۲درصد سایر هزینه‌های عملیاتی است.
سود محقق شده نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده تغییری نداشته است.
شرکت سیمان ارومیه براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۶۰,۷۰۶ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.