اولین محموله سرامیک به ایستگاه 45 متری گلشهر در پروژه خط 2 قطارشهری کرج و حومه رسید.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین از شرکت سابیر، در ادامه عملیات نازک کاری در ایستگاه 45 متری گلشهر اولین محموله سرامیک وارد ایستگاه شد.
عملیات اجرایی فاز اول پروژه خط 2 قطار شهری کرج که از سوی شرکت سابیر( از شرکت های تابعه سیمان تامین شستا)در حال اجراست، در برخی ایستگاه ها در فاز نازک کاری و تاسیسات قرار دارد.
در همین راستا پس از تایید کارفرما و ناظر، اولین محموله سرامیک خریداری شده جهت پلتفرم، تیکت هال و سایر بخش های ایستگاه 45 متری گلشهر، در این ایستگاه تخلیه شد.

ایستگاه 45 متری گلشهر در محدوده اولویت اول بهره برداری پروژه خط 2 قطار شهری کرج قرار دارد و درحال حاضر عملیات اجرایی در قسمت های مختلف اولویت بهره بردای، در مرحله تاسیسات و نازک کاری ادامه دارد.
نصب کانال‌های هوارسان در سالن بلیط و سکوهای ایستگاه 45 متری گلشهر، عملیات تزریق جهت آببندی، عملیات بتن پرکننده جهت ریل گذاری تونل، اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و … از مهمترین این فعالیت هاست.