هیئت مدیره و مدیران شرکت سیمان صوفیان از معادن و واحدهای مختلف تولیدی شرکت بازدید و در خصوص راهکارهای عملی برای توسعه و بهبود وضعیت شرکت را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، اعضای هیئت مدیره این شرکت با همراه مدیرعامل، در این بازدید یک روزه ،آخرین وضعیت تولید، فروش و سایر شرایط فنی و اقتصادی سیمان صوفیان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و برای رفع برخی موضعات مباحثی را مطرح کردند.

منصورنجفی مدیرعامل صوفیان هم با ارائه  گزارش فعالیت های سال‌جاری گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل شرکت، توجه بیشتر درخصوص ارتقای راندمان، سوددهی و کاهش هزینه‌های غیر ضروری است و در این مسیر استراتژی تعریف شده این است که با  کاهش بهای تمام شده محصول و افزایش فروش از مسیر دستیابی به بازارهای جدید را پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: افزایش سودهی شرکت استراتژی ضروری است که با بهره مندی کامل از ظرفیت‌های موجود بدان دست خواهیم یافت.