شرکت سیمان تامین شستا در اقدامی همسو با سیاست‌های کلان کشور مبنی بر تمرکز زدایی از تهران، ارتقای راندمان فعالیت‌ شرکت‌های سیمانی را پیگیری کرده است.


به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین با بیان این مطلب در خصوص تعطیلی دفاتر نمایندگی شرکت های سیمانی در تهران گفت: دفاتر مرکزی شرکت‌های سیمانی در تهران از مسیر فعالیت‌های واقعی خود خارج شده بودند و برهمین اساس و برای تطبیق با سیاست‌های تمرکز زدایی از تهران پروژه انتقال اشتغال به شهرستان‌ها کلید خورد.وی ادامه داد:با انتقال دفاتر مرکزی به محل کارخانه ها و شهرستان‌های مربوطه، تمرکز زدایی مهمی انجام شد و نیروهای شاغل در تهران به محل خدمت خود رفتند.
وی توضیح داد:در این پروژه تعدیل نیرو و کاهش هزینه های پرسنلی مطرح نبود و بر عکس برخی ادعاهای مطرح شده، افزایش کارایی منابع انسانی همچون مدیران مالی، بازرگانی ، برنامه ریزی و … مطرح بود؛ چرا که با انجام این انتقال‌ها حضور تمام وقت مدیران عامل و مدیران میانی شرکت ها در محل کارخانه و شرکت در شهرستانها را شاهد هستیم که این موضوع به معنای ارتقای کارایی و بهره وری است.

 انحراف افکار عمومی و حاشیه سازی
مدیرعامل سیمان تامین همچنین به برخی انتقادها از این طرح اشاره و تاکید کرد: برخی افراد که از این انتقال ها منافع مستقیم داشتند ، به دلیل در خطر بودن منافعشان سعی در انحراف افکار عمومی و حاشیه سازی برای چنین طرح ملی و مهمی دارند؛ چرا که این افراد قراردادهایی با دفاتر تهران این شرکت ها داشته اند که حالا با نظارت اخیر مسیرهای سوء استفاده آنها بسته شده و تحرکات اخیر آنها را در پی داشته است.
وی همچنین گفت:در طرح انتقال دفاتر به شهرستانها، صرفه جویی هزینه های سربار مطرح بوده و به هبچ وجه موضوع هزینه های پرسنلی و تعدیل نیرو مطرح نیست و مقرر است تا نیروها به محل خدمت خود منتقل شوند تا در کنار نیروهای متخصص بومی و رویکرد بومی گزینی بالاترین راندمان کاری ثبت شود.

تعریف فضای مشترک میز کاری
جمارانیان در حوزه تجمیع برخی دفاتر هم توضیح داد: شرکت‌های سیمانی فعال در شهرستان‌ها ، به دلیل نیاز به تامین برخی اقلام و مراجعه به تهران نیازمند حضور مقطعی در تهران بودند و که بر همین اساس مقرر شد تا با تعریف فضای مشترک میز کاری برای شرکت ها ایجاد شود تا نمایندگان شرکت های سیمانی بتوانند وظایف خود را در تهران ساماندهی کنند.
وی افزود: اقدامات این حوزه همراستا با سیاست های ابلاغی شستا در خصوص حفظ منافع بیمه شدگان و سیاست های کلان کشور ساماندهی شده و به زودی مدیران عامل و مدیران تمام شرکت‌های تابعه سیمان تامین باید در محل خدمت خود انجام وظیفه کنند.