در احکام جداگانه و از سوی مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان 2 عضو هیئت مدیره در سیمان خوزستان و  سیمان خزر منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا از هلدینگ فارس و خوزستان، حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان طی حکمی محمد حاج نایب را به عنوان نماینده شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی عام) در هیئت مدیره شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) منصوب کرد. در این حکم از زحمات محمد میرشفیعی، عضو سابق هیات مدیره سیمان خوزستان قدردانی و محمد حاج نایب به عنوان جایگزین و عضو موظف هیئت مدیره این شرکت معرفی شده است.

همچنین در حکمی دیگر از سوی هوشیاری، محمود ایزددوست کردمحله نیز به عنوان نماینده شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) در هیئت مدیره شرکت سیمان خزر (سهامی عام) منصوب شد. در این حکم نیز  از زحمات زهرا درویش کلیسا، عضو سابق هیئت مدیره سیمان خزر قدردانی و محمود ایزددوست کردمحله به عنوان جایگزین و عضو موظف هیات مدیره این شرکت معرفی شد.