در راستای ارتقای شفافیت و عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های شستا،صورت‌های مالی و گزارش فعالیت‌ هیات‌مدیره هلدینگ‌های تابعه شستا منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین از شستا، صورت‌های مالی و گزارش فعالیت‌ هیات‌مدیره هلدینگ‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)، مربوط به سال مالی منتهی به31 اردیبهشت 1398 در سایت شستا منتشر شد.

بر اساس این گزارش، صورت‌های مالی و گزارش فعالیت‌ هیات‌مدیره شرکت‌های وابسته به هر یک از هلدینگ‌های شستا، مربوط به سال مالی منتهی به299 اسفند 1397  نیز در سایت شستا به آدرس www.ssic.ir منتشر شد.