متخصصان و مجریان ریلی شرکت سابیر با طراحی و توسعه سیستم کاهنده ارتعاش، موفق شدند تا این سیستم را در خط 2مترو کرج نصب کنند.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا از سابیر، این اقدام متخصصان داخلی در راستای حل مشکلات مناطقی است که خط مترو با فاصله نزدیک از محدوده مسکونی آنها عبور دارد و ایجاد صدا و ارتعاش مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده بود.

بر همین اساس متخصصان و مجریان ریلی شرکت سابیر در چند سال اخیر به طراحی و توسعه سیستم کاهنده ارتعاش با قابلیت نصب بر روی روسازی خطوط مترو اقدام کرده و موفق به نصب آن در خط 2 مترو کرج شدند.

این تجهیز قادر است مقدار ارتعاش و صدای ایجاد شده را تا میزان 40 دسیبل کاهش داده و از بروز آسیب به کاربری های حساس مجاور خطوط مترو جلوگیری کند.