حمید محمودی با حکم مدیرعامل سیمان تامین شستا به عنوان سرپرست جدید شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، این حکم در قالب یک نشست و با حضور اعضای هیئت مدیره این شرکت به وی تقدیم شد.

در این مراسم که در شرکت سیمان تامین برگزار شد، رضا جمارانیان با اشاره به جایگاه تخصصی این شرکت گفت: با رعایت اصول فن محورانه در این شرکت می توان  تعاریف درآمد زایی و سود آوری  شرکت را متحول کرد؛ که در این مسیرساماندهی نیروی انسانی متخصص و با انگیزه، دلیلی برای رشد بهره وری و تحقق اهداف محوله شستا خواهد شد.

مدیرعامل سیمان تامین با اشاره به موضوع هم افزایی در شرکت های تابعه شستا هم توضیح داد: با شناسایی نیازها می توان در بدنه شستا بازارهای کاری تازه ای را فراهم آورد و با هم افزایی، ارتباطات جدید کاری ساخت .

او با درخواست مدیریت سودآوری و درآمد شرکت هم افزود: بازرسی کالا یک شرکت خدماتی است و به همین دلیل باید مشتری مداری را به صورت ویژه مد نظر داشته باشد تا بتواند منافع سهامداران خود را تامین کند.

حمید محمودی سرپرست شرکت بازرسی بین المللی کالای تجاری هم درباره رویه‌های آتی شرکت گفت: مهمترین رویکرد مد نظر، امانتداری و رعایت انضباط مالی در شرکت است که باید با نگاه رشد تدریجی و پایدار و پرهیز از امور هیجانی ساماندهی شود.

وی با تاکید بر 2 اصل مدیریتی هم توضیح داد: رعایت نگاه فنی و توجه به مصالح شرکتی وهلدینگ شستا مهمترین محورها در این شرکت خواهد بود که امیدواریم با همکاری بدنه کارشناسی شرکت به تامین مصالح سهامداران منجرشود.

شایان ذکر است که این رویداد، مرتضی بیگلریان و رضا بهروزنیا اعضای هیئت مدیره موظف شرکت هم حضور داشتند تا با معرفی حمید محمودی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره، جلسه هیئت مدیره 3 نفره این شرکت هم رسمیت بیابد.