در نشست بررسی عملکرد 9ماهه و بودجه ۹۹ شرکت های تابعه سیمان تامین  مشخص شد