جلسه بررسی عملکرد 9ماهه(منتهی به 30آذر 1398)و جلسه بررسی بودجه سال آتی سیمان فارس، یکشنبه22دی ماه درمحل هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این جلسه وپس از ارائه گزارش مدیرعامل سیمان فارس، خبر از رشد عملکرد فروش 9ماهه شرکت بودجه داده و رشد 26درصدی درآمد فروش در مقایسه با بودجه مصوبه و افزایش 50درصدی به نسبت دوره قبل اعلام شد.

بر پایه این گزارش، سود خالص هم نشان داد، این شرکت در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه، 51درصد افزایش و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل رشد75 درصدی سود خالص را ثبت کرده است.

شایان ذکر است که این جلسه از ساعت 13:30تا ساعت 16:30ادامه داشت رضاجمارانیان مدیرعامل سیمان تامین، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان، علیرضا بستانیان مدیرعامل سیمان فارس و سایر مدیران هلدینگ حضور داشتند.