جلسه بررسی عملکرد 9ماهه(منتهی به 30آذر 1398)وجلسه بررسی بودجه سال آتی سیمان قائن، یکشنبه22دی ماه درمحل هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این جلسه وپس از ارائه گزارش مدیرعامل سیمان قائن، خبر از رشد عملکرد فروش 9ماهه شرکت بودجه داده و رشد 10درصدی درآمد فروش در مقایسه با بودجه مصوبه و افزایش 45درصدی به نسبت دوره قبل اعلام شد.

بر پایه این گزارش، سود خالص هم نشان داد، این شرکت در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه، 52 درصد افزایش و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل رشد102درصدی سود خالص را ثبت کرده است.

شایان ذکر است که رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین شستا، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان، علیرضا اکبری مطلق مدیرعامل سیمان قائن و سایر مدیران هلدینگ در این رویداد حضور داشتند.