جلسه بررسی عملکرد 9ماهه(منتهی به 30آذر 1398)و جلسه بررسی بودجه سال آتی شرکت گچ ماشینی فارس، یکشنبه22دی ماه درمحل هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این جلسه وپس از ارائه گزارش مدیرعامل گچ ماشینی فارس، خبر از رشد عملکرد فروش 9ماهه شرکت بودجه داده و رشد 11درصدی درآمد فروش در مقایسه با بودجه مصوبه و افزایش 105درصدی به نسبت دوره قبل اعلام شد.

بر پایه این گزارش، سود خالص هم نشان داد، این شرکت در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه، 15درصد افزایش و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل رشد30درصدی سود خالص را ثبت کرده است.

شایان ذکر است که این جلسه از ساعت 16:30 تا ساعت 17:30ادامه داشت رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین شستا، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان، محمدتقی معین مدیرعامل گچ ماشینی فارس و سایر مدیران هلدینگ حضور داشتند.