سومین جلسه بررسی عملکرد 9ماهه روز پنجم این نشست‌ها، برای شرکت‌ سیمان بجنورد(از شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان)، عصر چهارشنبه 25 دی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، مدیرعامل سیمان بجنورد به مدیران ارشد هلدینگ گزارش داد که درآمد فروش 9ماهه به نسبت بودجه‌پیش بینی‌شده ، 30درصد و درآمد فروش در مقایسه با دوره مشابه سال 97به میزان 63درصد رشد داشته است.

طبق این گزارش، بررسی سود خالص این شرکت هم در در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه، 70درصد رشد ودر مقایسه با دوره مشابه سال قبل هم خبر از رشد 112درصدی می‌دهد.

این نشست به مدت 2 ساعت و از 14:30چهارشنبه 25دی آغاز وعلاوه بر بررسی عملکرد9ماهه، برنامه‌های پیش روی این شرکت در قالب بودجه ریزی سال 99 بررسی شد.