در دومین روز از سلسله جلسات بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان سفید نی‌ریز بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین بررسی عملکرد سود وزیان شرکت سیمان سفید نی ریز در سال ۱۳۹۸ نشان داد که سود عملیاتی این شرکت در مقایسه با بودجه پیش‌بینی شده ۳۴ درصد افزایش داشته است .

همچنین سود عملیاتی این شرکت در مقایسه با سال قبل حکایت از ۴۰ درصد افزایش داشته است.
این بررسی عملکرد در شاخص نشان داد که ۴۵ درصد افزایش در مورد بودجه پیش بینی شده ثبت شده است.

سود خالص این شرکت در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ خبر از رشد ۵۲ درصدی می دهد.

گفتنی است که این جلسه در دومین روز از بررسی عملکرد های شرکت‌های تابعه در نوبت صبح برگزار شد.