برخی از کارگران کارخانه فارسیت دورود صبح امروز در مقابل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان تجمع کردند تا بتوانند معوقات خود را دریافت کنند، این در حالی است که هلدینگ سیمان فارس و خوزستان هیچ سهمی در این شرکت ندارد و به لحاظ قانونی نمی‌تواند با ایجاد هزینه‌های غیر، حقوق سهام داران خود را تضییع‌کند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان تامین، پرداخت معوقات کارگران کارخانه فارسیت دورود از طرف هلدینگ سیمان فارس و خوزستان رفتاری غیرقانونی است و قانون تجارت به شدت شرکت‌ها را از این رفتار منع می کند. علاوه بر این باید در نظر داشت که شرکت فارسیت دورود دارای سهامداران و هیات مدیره مشخص است و هلدینگ سیمان فارس و خوزستان هیچ سهمی در آن شرکت ندارد. همچنین هلدینگ سیمان فارس و خوزستان یک هلدینگ بورسی است و هزینه‌های این چنینی که هیچ ارتباطی به هلدینگ ندارد خلاف قواعد شرکت‌های بورسی است.

سیمان فارس و خوزستان دارای بیش از 116 هزار سهامدار است که نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ شرعی نمی‌تواند خارج از وظایف قانونی خود هزینه‌ای را ایجاد کند.

هرگونه هزینه و پرداخت مبلغ در راستای هزینه‌هایی که ارتباط با سیمان فارس و خوزستان ندارد، تضییع حقوق بیش از 116 هزار سهام دار این شرکت است که نه قانونا و نه شرعا هلدینگ سیمان فارس و خوزستان اجازه این کار را ندارد.