حامد عطاری، مدیر امور اداری و منابع انسانی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان طی حکمی از طرف فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شستا به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سیمان تامین معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، حکم حامد عطاری از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل سیمان تامین به ایشان اهدا شد.