شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت 151394و شناسه ملی 10101942066 در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان جهت شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 99/03/20 در ساعات اداری می توانند به محل شرکت مراجعه و ضمن بازدید از خودرو، شرایط شرکت در مزایده را دریافت کنند. کسب اطلاعات تکمیلی از طریق دانلود فایل زیر امکان پذیر است.

شرایط مزایده