عملیات روسازی در خط 2 قطار شهری کرج، وارد مرحله اجرایی و مونتاژ خط شد. عملیات روسازی شامل طراحی مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات و عملیات اجرایی است که فاز طراحی و مهندسی و تامین مصالح در عملیات روسازی به اتمام رسیده و این بخش از پروژه، وارد فاز اجرایی شده است.
به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، در حال حاضر تراورس، ریل و ادوات خریداری شده جهت عملیات روسازی، وارد تونل خط 2 مترو شده و حدود 108 متر از مسیر در حال مونتاژ و آماده سازی برای اجرای بتن اسلب (slab) است.
لازم به ذکر است در روش اجرایی این عملیات پس از مونتاژ تراورس، ریل و ادوات، به صورت یکپارچه، تراورس های خط در بتن غرق می‌شود.
این روش ضمن افزایش سرعت کار باعث کاهش هزینه های اجرایی، کاهش هزینه های نگهداری خط، افزایش ایمنی و کاهش صدا هنگام حرکت قطار خواهد شد.
بیش از 600 متر از تونل خط 2 قطار شهری کرج در حال حاضر آماده اجرای عملیات روسازی است که به مرور این مسیر کامل خواهد شد. کلیه مصالح مورد نیاز از قبیل ریل های 18 متری، تراورس ها و ادوات پابند، خریداری و بخش عمده ای از آن توسط تولید کننده به شرکت سابیر تحویل داده شده است.
با توجه به سرعت بالای روش اجرایی در روسازی خط 2 قطار شهری کرج، در صورت تامین نقدینگی، شرکت سابیر می تواند به زودی کل مسیر فاز اول را ریل گذاری و جهت حرکت قطار به کارفرما تحویل دهد.