جلسه بررسی عملکرد سه ماهه اول سال جاری شرکت حمل و نقل آبادان، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۱مرداد ۹۹ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰برگزار شد که طی این جلسه گزارش مالی این شرکت تایید نشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مقرر شد، گزارش مالی شرکت حمل و نقل آبادان توسط حسابرس داخلی هلدینگ، بررسی و جلسه گزارش عملکرد سه ماهه این شرکت مجددا برگزار گردد.