شرکت سنگ تزئینی کلاردشت در نظر دارد فروش تجهیزات و لوزام ساختمان گاندی متعلق به خود و به شرح زیر را از طریق مزایده عمومی انجام نماید.
آسانسور
دیزل ژنراتور
چیلر تراکمی آب خنک
لوازم تاسیساتی موتور خانه و بهداشتی و الکتریکی و …. متقاضیان می توانند در هریک از موارد یا تمامی آنها حداکثر تا پایان وقــت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۷/۲۰ با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال (معادل یکصد هزار تومان) به شماره حساب ۲۹۶۴۶۱۶۹۶ نزد بانک رفاه شعبه دکتر حسابی به نام شرکت سنگ تزئینی کلاردشت نسبت به خرید اسناد و دریافت فرم شرکت در مزایده با ارائه اصل فیش واریزی به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، خیابان حق طلب(۲۶) شــرقی ،پلاک ۸ مراجـعه یا تماس با تلفن ۸۸۶۹۳۰۵۴-۸۸۶۹۳۰۵۶ اقدام نمایند.
ضمنأ متقاضیان باید پاکت های خود را تا ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۷/۲ به واحد حراست شرکت به آدرس فوق تحویل نمایند.
شرکت در رد یا قبول پینشهادها مختار است.