شرکت سنگ تزئینی کلاردشت در نــظر دارد عملیات تخریــب ساختــمانهای متعلق به خود در خیــابان گاندی، خــیابان ســوم، پلاک های ۱۲ و ۱۴ را از طــریق مــناقصه عمــومی و همچنین فــروش ضــایعات و مصالح اســتحصالی از تخریب را از طریق مزایده عمومی به صورت توام واگذار نمایند.

مـتقاضیان میــتوانند حــداکثر تا پایان وقــت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۷/۲۲ با پـرداخــت مــبلغ یــک میــلیون ریــال ( معــادل یکــصد هــزار تــومان ) بــه شــماره حـساب ۲۹۶۴۶۱۶۹۶ نزد بانــک رفاه شــعبه دکتر حسابی کد ۱۲۵۸ به نــام شـرکت سنــگ تزئیـــنی کلاردشــت ،نــسبت بــه خــرید اسـناد و دریافـت فـرم شـرکت در مزایــده با ارائه اصــل فیش واریـزی به آدرس تهران،سعــادت آباد،خیـــابان علامه طباطبایی جنوبی،خیابان حق طلب (۲۶) شرقی ،پلاک ۸ مراجعه یا با تماس با تلـفن ۸۸۶۹۳۰۵۶-۸۸۶۹۳۰۵۴ اقدام نمایند.

ضــمنأ مـــتقاضیان بایــد پاکــت های خــود را تــا ساعـــت ۱۵:۰۰ روز چهـــارشــنبه مورخ ۹۹/۷/۲۳ به واحد حراست شرکت به آدرس فوق تحویل نمایند.

شرکت در رد یا قبول پینشهادها مختار است.