در راستای افزایش هم‌افزایی بین شرکت‌های تابعه سیمان تامین رضا جمارانیان(مدیرعامل سیتا)، مجید وفاپور(معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی سیتا)، علیرضا سجادی(مدیرعامل سابیر)، حمیدرضا هوشیاری(مدیرعامل فارس و خوزستان)، به همراهی کمال صدیقی(مدیرعامل سیمان ساوه) از کارخانه سیمان ساوه بازدید کردند. پس از بازدید مدیران عامل، معاونان و مدیران از سیمان ساوه جلسه‌ای به منظور رفع و پیش بینی‌ مشکلات همکاری سابیر و سیمان ساوه تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، رضا جمارانیان، مدیر عامل سیتا با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌های داخلی برای پیشبرد اهداف شرکت‌های تابعه استفاده شود، توضیح داد: همکاری مشترک سابیر و سیمان ساوه از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند در تولید سیمان ساوه تاثیر مناسبی داشته باشد. این همکاری در راستای بهره برداری از معدن سیمان ساوه، حمل مواد اولیه، انفجارهای معدنی و سایر خدمات استخراج و حمل مواد است.
جمارانیان با اشاره به اینکه شرکت سابیر متعهد به انجام و حفظ تعهدات خود تا هفته آینده است، گفت: شرکت سابیر با استفاده از توانایی خود می‌تواند  مشکلات موجود را برطرف کند و تا هفته آینده این تعهدات خود را انجام دهد.
شایان توجه است، در جریان این بازدید سجادی، مدیرعامل سابیر و صدیقی، مدیرعامل سیمان ساوه موضوعاتی را در خصوص این همکاری مطرح و برای ادامه همکاری مشکلات پیش رو را بررسی کردند.