رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مجدالدین خادمی را به عنوان سرپرست شرکت سیمان زنجان منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مجیدوفاپور (معاون برنامه و توسعه اقتصادی سیتا)، حمیدرضا هوشیاری (مدیرعامل سیمان فارس و خوزستان) و هیات مدیره سیمان زنجان در مراسمی که به همین منظور برگزار شد شرکت کرده و مجید وفاپور، به نمایندگی از سیتا حکم سرپرست جدید سیمان زنجان را به خادمی ابلاغ کرد.
مجدالدین خادمی پیش از در شرکت‌های تابعه سیمان تامین از جمله فارس نو، مشغول به کاربوده و پیش از این نیز مدیرکارخانه سیمان اصفهان بود.