برای اولین بار در شرکت سیمان قاین، از جمله شرکت‌های تابعه شستا و سیتا فروش سیمان صادراتی از طریق برگزاری مزایده انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، باتوجه به ابهاماتی که در قیمت گذاری سیمان در شرق کشور در موضوع صادرات وجود داشت، سیمان قائن اقدام به برگزاری مزایده فروش سیمان صادراتی کرد. در این راستا سیتا و سفارس تلاش کردند تا با تنظیم آیین نامه و شیوه نامه و تصویب هیات مدیره این فعالیت انجام شود. پس از فراهم کردن دیگر مقدمات و طی مراحل قانونی، آگهی مزایده در تاریخ ۹۹/۰۹/۲۳در روزنامه به چاپ رسید و همچنین همراه با کلیه اسناد مزایده در سایت سیمان قاین بارگزاری شد.

بازگشایی پاکات در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۶با ارتباط تصویری زنده با سیتا و سفارس انجام شد و برنده مزایده با بالاترین قیمت تعیین گردید.

کمیسیون بازگشایی پاکات به تصویب هئیت مدیره رسید و با برنده مزایده قرارداد منعقد گردید.