در بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت های تابعه سیمان، گزارش عملکرد سیمان فارس روی میز سیتا قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، بررسی وضعیت و عملکرد نه ماهه شرکت های تابعه سیمان تامین برگزار شد.

لازم به ذکر است این جلسه با حضور مدیران شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و مدیران شرکت سیمان فارس نو برگزار و گزارش عملکرد این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.