بدینوسیله از آن شرکت دعوت می‌شود در مناقصه با مشخصات مشروحۀ زیر شرکت نمایید:

 • موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی با اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی شهر تبریز
 • محل اجرای کار: شهر تبریز
 • زیربنا: حدوداً 37000 مترمربع
 • مهلت دریافت اسناد: از روز چهارشنبه 16/03/1403 تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 29/03/1403
 • دریافت پیشنهاد: تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 30/03/1403
 • مدت پیمان: 10 ماه شمسی
 • شرح مختصری از پروژه : پروژه در 32 طبقه (6 طبقه زیر همکف + طبقه همکف و 25 طبقه روی همکف) در حال ساخت می‌باشد. سطح اسکلت فلزی که می‌بایست پوش ضد حریق پایه سیمانی بر روی سطوح آن اجرا گردد تقریباً معادل 50000 مترمربع می‌باشد.
 • قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 2،000،000 ریال – به‌حساب شماره 1/1865792/318/1734 – IR250220173401111865792001 نزد بانک توسعه تعاون 1734 قابل واریز در کلیه شعب بنام شرکت ایران سازه
 • مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه کتبی و فیش واریز وجه جهت خرید اسناد
 • شرط ارزیابی مندرج در پاکت «ب» شرکت‌کنندگان، جزء آخرین وندور لیست سازمان آتش نشانی بوده و از مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی گواهی نامه فنی معتبر و مسبوق با سابقه حداقل دو سال، اخذ کرده باشند و حداقل 3 تأییدیه رضایتمندی از کارفرمایان پیشین و یا انجام حداقل 2 کار مشابه و یا اجرای پوشش ضد حریق برای 5 ساختمان با تعداد طبقات بالای 15 طبقه می‌باشد.
 • میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 000/000/000/34 ریال (سی و چهار میلیارد ریال) به‌صورت فیش واریزی به‌حساب شماره 1/1865792/318/1734 – IR250220173401111865792001 نزد بانک توسعه تعاون 1734 قابل واریز در کلیه شعب بنام شرکت ایران سازه یا ضمانت‌نامه بانکی در وجه شرکت ایران سازه با اعتبار سه ماه و قابل تمدید. مشخصات شرکت ایران‌سازه (سهامی خاص) جهت صدور ضمانتنامه عبارت است از: شناسه ملی 10101233963 – کد اقتصادی 411145578869 – کد پستی 1434863191
 • محل دریافت اسناد: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور (توانیر)کوچه روانسر، شماره 8، تلفکس 42001 – هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
 • محل تسلیم پاکات مناقصه: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور (توانیر)کوچه روانسر، شماره 8، تلفکس 42001 دبیرخانه محرمانه حراست طبقه دوم

 

شرکت ایران سازه (سهامی خاص)