جمارانیان نایب رییس هیات مدیره انجمن صنفی كارفرمایان سیمان شد.

رضا جمارانیان مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین شستا در اولین جلسه انجمن صنفی سیمان در سال جاری، به عنوان نايب رييس انجمن صنفي كارفرمايان سيمان انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان تامین شستا، در اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در سال ۱۳۹۸، مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین شستا به عنوان نایب رییس و حمیدرضا هوشياری سرپرست شرکت سیمان فارس و خوزستان نیز به عنوان عضو هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايان سيمان انتخاب شدند.
گفتنی است در جلسه ۳۵۴ هیات مدیره انجمن سیمان، ارایه گزارش وضعیت تولید، تحویل و صادرات سیمان در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ و ارایه گزارش از قیمت های فروش کارخانجات سیمان، از مباحث دیگر این جلسه بود.