به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری  سیمان تامین، در این جلسه گزارش حسابرس مستقل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی دایا  رهیافت در سال ۹۷  به استماع حضار رسید.
بر اساس این گزارش، سود خالص هر سهم شرکت سیمان خاش  نسبت به مجمع پیشین 26 درصد رشد داشته است.
مبلغ سود خالص در مجمع دوره قبل 180.877 میلیون ریال بود که امسال به مبلغ 227.768 میلیون ریال رسیده است.
همچنین در این مجمع موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس مستقل قانونی و موسسه دیلمی پور و همکاران به عنوان حسابرس علی البدل معرفی  و سود  تقسیمی به ازای هر  سهم 1400 ریال معادل 175 میلیارد ریال مصوب شد .