صادرات سیمان شاهرود در تیرماه 1398از مرز 55 هزار تن گذشت.

به گزارش  روابط عمومی سیمان تامین شستا،  از این مقدار 32/2 هزار تن به کشور روسیه 12/5 هزارتن به کشور ترکمنستان ،7هزار تن به کشور ازبکستان و3/2 هزار تن به کشور قزاقستان از مرز امیر آباد و مرزهای اینچه برون و سرخس صادرشده است .
در این ارتباط بیش از 1.2میلیون دلار ارز از طریق حواله و اسکناس وارد کشور شده و تعهدات ارزی این شرکت به سامانه نیما بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی پرداخت شده است.