روز سوم جلسات بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان با برگزاری جلسه عملکرد و بودجه سال آتی سیمان ساوه، درمحل هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این رویداد ابتدا گزارش کمال صدیقی مدیرعامل سیمان ساوه به مدیران ارشد هلدینگ ارائه و در سیمان سفید درآمد فروش 9ماهه به نسبت بودجه 24درصد و درآمد فروش در مقایسه با دوره مشابه سال97 به میزان 37درصد بهبود داشته است.
همچنین عملکرد درامد فروش سیمان خاکستری ساوه هم به نسبت بودجه 32 و نسبت به دوره سال قبل 70 درصد رشد کرد.

بررسی سود خالص این شرکت هم در سیمان سفید و در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه، 25درصد رشد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل هم خبر از رشد27درصدی می‌دهد.
همچنین سودخالص سیمان خاکستری ساوه به نسبت بودجه پیش‌بینی شده 79 درصد و نسبت به دوره 9ماهه97هم 92درصد افزایش داشته است.

قابل ذکر است که در روز سوم این سلسله نشست که برای بررسی وضعیت31 شرکت تابعه برگزار می‌شود، رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین شستا، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان به مدت 2ساعت، عملکرد و برنامه‌های پیش روی این شرکت را بررسی کردند.