با عنایت به لزوم و اهمیت بهره برداری پروژه تصفیه خانه ششم آب تهران در بهار سال 1399 و اهتمام شرکت سابیر در تحقق این امر، فعالیتهای اجرائی کارگاه تصفیه خانه از پنجم فروردین سال جاری در کلیه جبهه های کاری آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین ، با وجود  شیوع ویروس کرونا در کشور در سایه رعایت پروتکلهای بهداشتی تحت نظارت واحد HSE کارگاه و کنترل فاصله گذاریهای مقتضی و ضدعفونی کردن مکرر محیط های کاری و توزیع اقلام بهداشتی، فعالیت‌های اجرائی کارگاه در بخشهای ساختمانی و تجهیزاتی درحال انجام  است که اهم این فعالیت‌ها، آب بندی مخزن غربی، نصب نازلها، نصب گریتینگ‌های دسترسی ها، اجرای FRP مخازن شیمیائی، نصب تابلوهای برق، اجرای معماری ساختمان‌های پست برق میانی و آب نما، اجرای دیوار حائل دکل برق، بتن ریزی باقیمانده سقف کانال سرریز و … درحال انجام  است.

با توجه به ورود بخش عمده تجهیزات خریداری شده در اسفند ماه سال گذشته پروژه در موعد مقرر به بهره برداری رسیده و مردم شهر تهــران از منافع حاصل از آن بهره مند شوند .