سیمان خوزستان، شرکت تابعه شستا و سیتا به از طرف سازمان محیط زیست به عنوان واحد صنعتی سبز در سطح ملی شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان خوزستان طی فعالیت های انجام شده در راستای حفاظت از محیط زیست موفق به کسب این عنوان شده است.

با توجه به اپیدمی ویروس کرونا بیست و دومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز در سال جاری برگزار نشد و طی ابلاغی به شرکت سیمان خوزستان مقرر شد در زمان مناسب این شرکت لوح و تندیس واحدهای منتخب سبز را طی مراسمی از سازمان حفاظت از محیط زیست دریافت کند.