شرکت سیمان خاش از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 290 درصد رشد داشت و توانست در سال 99 رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، فرهاد نیکخواه، مدیرعامل سیمان خاش با تاکید بر حمایت های شستا و سیتا از شرکت های تابعه از جمله سیمان بهبهان گفت: در دوره بخش قابل توجهی از مشکلات نهادینه شده در کارخانه های سیمانی توسط حمایت های شستا و سیتا برطرف شد.

وی افزود: کارخانه های سیمانی در این دوره توانستند رکوردهای ماندگاری بر جاگذارند. برخی از دستاوردهای دو سال اخیر سیمان خاش شامل افزایش ۱۸ درصدی تولید سیمان شرکت و ۲۲ درصدی فروش مقداری نسبت به سال گذشته، رشد ۷۹ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از ۴۷ روز در سال ۹۸ به ۱۶ روز در سال ۹۹، حذف فروش اعتباری از مرداد ماه سال 99، افزایش نرخ بازده دارایی ها از ۳۳ درصد در سال ۹۸ به ۵۵ درصد در سال ۹۹ می شود.

وی با اشاره به عدم افزایش منطقی قیمت سیمان طی سال های گذشته گفت: در شرایطی که قیمت دستوری سیمان در سال های گذشته تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت موفق به افزایش و بهبود عملکرد شد. دلیل اصلی این مهم ایجاد شفافیت، افزایش کیفیت فروش، کنترل قیمت تمام شده و کاهش ظرفیت بلااستفاده است.